domenica 28 maggio 2017

SN 2017 ein in NGC3938 Type Ic - 2017/05/28

SN2017ein_20170528UT0337_rev0

Nessun commento:

Posta un commento